top of page

Algemene voorwaarden

1.Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen beautysalon Bebeau/Bebeau-line te Westervoort en opdrachtgever/wederpartij waarop beautysalon Bebeau/Bebeau-line deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van beautysalon Bebeau/Bebeau-line zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.1 Beautysalon Bebeau /Bebeau-line kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever/Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen  van de groothandel zijn BTW vrijgesteld en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

           

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen van de salon en opleidingen  zijn BTW vrijgesteld en andere heffingen van            overheidswege, alsmede  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

         

2.4 De "social Deal" acties gelden niet voor reeds geregistreerde klanten die bij Beautysalon Bebeau / Bebeau-line zijn                            ingeschreven in haar geautomatiseerd systeem. Zodra er een voucher gekocht word van de firma Social Deal, heeft                                beautysalon Bebeau / Bebeau-line het recht om het restant te factureren naar de klant.


3 Prijzen

 3.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen die gelden op de besteldatum

4. Uitvoeringstermijn
4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of            opgegeven, dan is dit nimmer een fatale  termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever/Wederpartij                        beautysalon Bebeau /Bebeau-line derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Beautysalon Bebeau/Bebeau-line dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5 Annulering
5.1 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te                     ontbinden, indien:
-afspraken niet worden geannuleerd ten minste 24  uur (werkdag) voor de geplande afspraak, hiervoor hanteert Bebeau geen                 uitzonderingen. 

-afspraken dienen onder openingstijd per mail, WhatsApp, of via de annuleringsbutton te worden geannuleerd. Vanaf                            zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 09.00 uur  tellen wij niet meer in de 24 uurs annulering. Telefonisch afmelden kunnen wij niet tellen omdat tijdens de behandeling niet altijd opgenomen kan worden, dit om misverstanden te voorkomen.

Beautysalon Bebeau  /Bebeau-line is gerechtigd niet (tijdig) geannuleerde afspraken te factureren.
-de Opdrachtgever/Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
-na het sluiten van de overeenkomst beautysalon Bebeau /Bebeau-line ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever/Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen,
-indien de Opdrachtgever/Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever/Wederpartij niet langer van beautysalon Bebeau/Bebeau-line kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Voorts is beautysalon Bebeau /Bebeau-line bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van beautysalon Bebeau/Bebeau-line kan worden gevergd.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten, van welke aard dan ook,  die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, enige andere van buiten afkomstige oorzaak, doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke   aandoeningen, medicijngebruik, ziekte, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk, van welk aard dan ook, ontstaan door verkeerd of onjuist gebruik van producten of nazorg die van cruciaal belang zijn bij of na een behandeling. Klachten dienen gemeld te worden bij een onafhankelijke klachtencommissie waar de salon voor is aangesloten. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Het meebrengen van kinderen is niet toegestaan naar de salon, omdat de omgeving hiervoor niet geschikt is.

   

7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden  a contant, pin of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn.

7.2 Beautysalon Bebeau /Bebeau-line is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de afnemer de betalingen over te dragen aan een incassobureau.

7.3 Indien beautysalon Bebeau /Bebeau-line zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten.


8 Inspanning  beautysalon Bebeau/Bebeau-line
 
8.1 beautysalon Bebeau /Bebeau-line zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed         vakmanschap uitvoeren en op grond van   de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon Bebeau /Bebeau-line zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over (financiële) consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De prijzen op de website zijn de definitieve en leidende tarieven. Er wordt in geen enkel geval geld gerestitueerd, in elke situatie zal er naar een passende oplossing worden gezocht.

9 Personeel in de salon

9.1 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten                 verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt, De cliënt zal tot en met 1 jaar na de laatste uitvoering in de salon, medewerkers van de salon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de salon.

 
10 Persoonsgegevens & privacy

10.1 De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de                          behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet  Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf aan de cliënt. Voor eventueel genomen foto materialen bestemd voor eigen gebruik of reclame die uitsluitend voor beautysalon Bebeau/Bebeau-line bedoeld zijn, zal daar schriftelijk toestemming moeten gegeven worden indien de cliënt duidelijk aangeeft dat deze gegevens voor handelsdoeleinde zal worden mogen gebruikt.

*Zie uitgebreide Privacy statement 11 Geheimhouding

 

11.1 De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de                          behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de                    informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 
12 Garantie

12.1 De salon geeft de cliënt 7 dagen de garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: de cliënt de kunstnagels / pmu heeft laten onderhouden   door een ander salon/ stylist die niet werkzaam is bij beautysalon Bebeau/Bebeau-line, de cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerd heeft gebruikt   voor het onderhoud van de kunstnagels / pmu, de cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de  niet heeft opgevolgd, de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De garantie wordt bepaald door controle en onderzoek van de nagels/ producten in de salon. Garantie vervalt indien cliënt niet zuinig omgegaan is met de producten/ behandelingen / kunstnagels / spmu / tattoo / laserbehandelingen.


 

13 Beschadiging en diefstal

13.1 Beautysalon Bebeau/ Bebeau-line heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair,                 apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt  diefstal altijd bij de politie en volgt er een sanctie van € 151,-.

© 2022 beautysalon-Bebeau / Bebeau-line 

 

Bebeau-line
bottom of page