Algemene voorwaarden
 1. Geldigheid van de voorwaarden

  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen beautysalon Bebeau/Bebeau-line te Westervoort en opdrachtgever/wederpartij waarop beautysalon Bebeau/Bebeau-line deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2 Overeenkomst

  Alle offertes en aanbiedingen van beautysalon Bebeau/Bebeau-line zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2.1 Beautysalon Bebeau /Bebeau-line kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever/Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen  van de groothandel zijn BTW vrijgesteld en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

            2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen van de salon en opleidingen  zijn BTW vrijgesteld en andere heffingen van overheidswege, alsmede                                          eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

         

           2.4 De "social Deal" acties gelden niet voor reeds geregistreerde klanten die bij Beautysalon Bebeau / Bebeau-line zijn ingeschreven in haar geautomatiseerd systeem.                 Zodra er een voucher gekocht word van de firma Social Deal, heeft de beautysalon Bebeau / Bebeau-line het recht om het restant te factureren naar de klant.


          3 Prijzen

         3.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen die gelden op de besteldatum.

 

         3.2 Vaste klanten korting zijn prijzen die worden gegeven als een klant aansluitend 1 jaar behandelingen geniet die de regelmaat door Beautysalon Bebeau wordt                         geadviseerd. Bij een stop van ten minste 1 behandeling over te slaan gelden de reguliere prijzen, en moet vanaf de eerste behandeling worden opgebouwd.

        4. Uitvoeringstermijn

       4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale             termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever/Wederpartij beautysalon Bebeau /Bebeau-line derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Beautysalon         Bebeau/Bebeau-line dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

      4.2 Levering geschiedt af bedrijf van beautysalon Bebeau/Bebeau-line. De Opdrachtgever/Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter        beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever/Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn              voor        de levering, dan is beautysalon Bebeau/ Bebeau-line gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever/Wederpartij. Het risico van            verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever/Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever/Wederpartij ter                            beschikking staan.

      5 Annulering

     5.1 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

     -afspraken niet worden geannuleerd ten minste 24  uur (werkdag) voor de geplande afspraak, hiervoor hanteert Bebeau geen uitzonderingen. 

 

     _afspraken dienen onder openingstijd per mail, WhatsApp, of via de annuleringsbutton te worden geannuleerd. De zondag tellen wij niet meer in de 24 uurs annulering, (geen werkdag). Telefonisch afmelden kunnen wij niet tellen omdat tijdens de behandeling niet altijd opgenomen kan worden, dit om misverstanden te voorkomen.

      Beautysalon Bebeau  /Bebeau-line is gerechtigd niet (tijdig) geannuleerde afspraken te factureren.
     - de Opdrachtgever/Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
     - na het sluiten van de overeenkomst beautysalon Bebeau /Bebeau-line ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de                                                       Opdrachtgever/Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen,
      - indien de Opdrachtgever/Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de                        overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever/Wederpartij niet langer van beautysalon                 Bebeau/Bebeau-line kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

    5.2 Voorts is beautysalon Bebeau /Bebeau-line bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van      de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in           redelijkheid niet van beautysalon Bebeau/Bebeau-line kan worden gevergd.

   6 Aansprakelijkheid

    6.1 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten, van welke aard dan ook,  die mochten ontstaan als direct of indirect           gevolg van: overmacht, enige andere van buiten afkomstige oorzaak, doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke   aandoeningen, medicijngebruik, ziekte, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk, van welk aard dan ook, ontstaan door verkeerd of geen     professioneel gebruik van producten die in de groothandel zijn aangeschaft. Klachten van producten van de groothandel dienen schriftelijk gemeld te worden, om kwaliteit     te toetsen zal de producten eerst getest worden i.v.m. garantieregeling. De salon/ groothandel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van                 persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

  6.2 Beautysalon Bebeau /Bebeau-line is niet verantwoordelijk van welke aard dan ook van enig mankement, brand, schade in welke trant dan ook, voor de geleverde         materialen, waaronder de nageltafels. bij geen professioneel/ juist gebruik en/of op tijd vervangen van filters.

  6.3 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line draagt zorg voor een tijdige levering, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade door omstandigheden           buiten haar invloedssfeer.

  6.4 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer te vergoeden.

  7 Betaling

  7.1 Betaling dient te geschieden  a contant, pin of binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De termijn van 7 dagen is een fatale termijn.

  7.2 Beautysalon Bebeau /Bebeau-line is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de afnemer de   betalingen over te dragen aan een incassobureau.

  7.3 Indien beautysalon Bebeau /Bebeau-line zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de           gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten.


  8 Inspanning  beautysalon Bebeau/Bebeau-line

 
  8.1 beautysalon Bebeau /Bebeau-line zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van   de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon Bebeau /Bebeau-line zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over (financiële)                     consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

9 Personeel in de salon

 
  9.1 Beautysalon Bebeau/Bebeau-line heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt, De cliënt zal tot en met 1 jaar na de laatste uitvoering in de salon, medewerkers van de salon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de salon.

 
  10 Persoonsgegevens & privacy


  10.1 De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt           redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de       cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet                 Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf aan de cliënt. Voor   eventueel genomen foto materialen bestemd voor eigen gebruik of reclame die uitsluitend voor beautysalon Bebeau/Bebeau-line bedoeld zijn, zal daar schriftelijk               toestemming moeten gegeven worden indien de cliënt duidelijk aangeeft dat deze gegevens voor handelsdoeleinde zal worden mogen gebruikt.

Zie uitgebreide Privacy statement   11 Geheimhouding

  11.1 De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als                 vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke             bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 
  12 Garantie


  12.1 De salon geeft de cliënt 7 dagen de garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: de cliënt de kunstnagels / pmu heeft laten onderhouden   door een ander salon/ stylist die niet werkzaam is bij beautysalon Bebeau/Bebeau-line, de cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerd heeft gebruikt   voor het onderhoud van de kunstnagels / pmu, de cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de  niet heeft opgevolgd, de cliënt de producten niet volgens de             gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De garantie wordt bepaald door controle en onderzoek van de nagels/ producten in de salon. Garantie vervalt indien cliënt niet zuinig omgegaan is met de producten/ behandelingen / kunstnagels / pmu

  12.2 De garantie betreft de nageltafels die uitgeleverd worden door beautysalon Bebeau/ Bebeau-line heeft enkel betrekking op het motorische gedeelte van de afzuiging       nageltafel van 2 jaren, Bij ophalen van de tafels op locatie of bij afleveren door beautysalon Bebeau / Bebeau-line tekent klant af voor akkoord van de goederen. Hierop kan   nader geen aanspraak meer worden gemaakt voor eventuele schade ed. 
Garantie is voor alle electra, motor en lamp-arm.  
LET OP!: garantie op de motor en electra is alleen van toepassing als de originele aanbevolen filters van Bebeau-line zijn gebruikt en aantoonbaar op het aanbevolen termijn zijn vervangen. 
 

13 Beschadiging en diefstal

  13.1 Beautysalon Bebeau/ Bebeau-line heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt  diefstal altijd bij de politie en volgt er een sanctie van € 151,-.

 

© 2021 beautysalon-Bebeau / Bebeau-line ™